Vinyl G-String (Plus Size) - Spicy and Sexy
Vinyl G-String (Plus Size) - Spicy and Sexy
Elegant Moments Lingerie

Vinyl G-String (Plus Size)

Regular price $9.00

Vinyl g-string.

Shown with V5114X, V9214X & 1739Q in Black.